Tin cập nhật

Vinacart yêu cầu 5 trở lên và cài đặt /kích hoạt các extensions sau của php: ioncube_loader, php_intl, php_curl, php_fileinfo, php_gd2, php...